Regulamin sprzedaży i polityka prywatności

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.notariusze.tax jest platformą prowadzoną przez Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p. (dalej jako Sprzedający)

90-571 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 lok. 15

NIP: 7252105162, REGON: 363043927

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000587579

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, w tym:

 • warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego oraz
 • zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach sklepu internetowego.

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia;
 2. e-Księgarnia – serwis internetowy dostępny pod adresem www.notariusze.tax, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary;
 3. Towar – produkty prezentowane w e-Księgarni;
 1. czas realizacji Zamówienia – jest to czas, w jakim WL TAX dokona skompletowania i wysłania Zamówienia na adres wskazany przez Klienta;
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, określające rodzaj i liczbę Towarów;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§ 2. Warunki realizacji Zamówienia
 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej notariusze.tax.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 2. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że Towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 7. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. E-księgarnia nie prowadzi sprzedaży hurtowej powyżej 30 sztuk. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 30 sztuk tego samego Towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia Zamówienia.
 11. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane Zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
 12. Dokument sprzedaży (faktura VAT) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres lub dołączony zostaje do przesyłki (konieczne jest podanie numeru NIP w formularzu zamówienia). W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podstawowym dokumentem jest paragon fiskalny, faktura VAT wystawiana jest na żądanie.
§ 3. Ceny Towarów
 1. Ceny w e-Księgarni zawierają VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny podawane przy Towarze nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana e-Księgarni w chwili składania Zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy doliczany jest do cen Towarów na fakturze.

 

§ 4. Formy płatności
 1. Zapłaty za Zamówienia można dokonać:
  1. gotówką (za pobraniem) – przy odbiorze Zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki;
  2. poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Tpay;
  3. przelewem bankowym na przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail.
 2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.
 3. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za Zamówienie.
 5. Sprzedający nie realizuje wysyłek Towaru poza terytorium Polski.
 6. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

 

§ 5. Czas realizacji Zamówień
 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 30 dni. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji na adres wskazany przez Klienta.
 2. W razie niemożliwości realizacji Zamówienia w terminie określonym powyżej, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji Zamówienia, nie dłuższego jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z Zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji Zamówienia.

 

§ 6. Warunki reklamacji
 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych bądź prawnych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania Zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje Klient może zgłaszać mailowo na adres: biuro@wl-tax.pl lub pisemnie na adres: Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p., ul. M.Skłodowskiej-Curie 26 lok. 15, 90-571 Łódź z dopiskiem „reklamacja”.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 5. Odesłanie wadliwego Towaru powinno nastąpić na adres wskazany w punkcie 3.
 6. Sprzedający rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa Towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany Towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedający zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany Towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.
 8. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sprzedającego przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot Towaru
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedający jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p., ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 lok. 15, 90-571 Łódź z dopiskiem „zwrot”.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 8. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 8. Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Sprzedający zamieszcza informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Klientów:

I. Dane Administratora Danych Osobowych (ADO): Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni Sp. p. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 lok. 15 90-571 Łódź, +48 422080510
II. Cele i podstawa prawna przetwarzania:
• realizacja zawartej Umowy, której stroną jest Klient – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• rozpatrywanie składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;
• realizacja praw i obowiązków wynikających z Umowy – art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
• dochodzenie roszczeń i praw – art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
• udzielenie odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
III. Odbiorcy danych osobowych: podmioty, którym ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w ramach prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcy usług księgowych, informatycznych itd. przy zapewnieniu adekwatnych środków bezpieczeństwa przez odbiorców danych osobowych.
IV. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
V. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:
• okres realizacji niniejszej Umowy;
• okres rozpatrzenia reklamacji oraz okres niezbędny do zwrotu świadczenia w przypadku odstąpienia od umowy;
• powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń, w przypadku wystąpienia przez Klienta z roszczeniem (okres przedawnienia roszczeń);
• czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie (formularz kontaktowy);
VI. Prawa związane z danymi osobowymi:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonywane przez ADO do czasu jej wycofania,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. Podstawa obowiązku podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i skutecznej realizacji niniejszej Umowy.
VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: W ramach działalności ADO związanej z niniejszą Umową nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

 

§ 9. Postanowienia końcowe
 1. Przed zakończeniem procedury Zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy ze Sprzedającym zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku akceptacji Regulaminu Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z Regulaminem, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu.
 3. Sprzedający informuje, iż Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym,
 • Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym umowy,
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a WL TAX, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
 • niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Notariusze.tax oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Pobierz formularz odstąpienia od umowy dla konsumentów.

 

0

Your Cart